Regulamin 2021

REGULAMIN
IX PRZEMYSKIEGO BIEGU ULICZNEGO
NA DYSTANSIE 10KM
„PRZEMYSKA DYCHA”

19. 09. 2021 r.

1. CEL IMPREZY

 • Popularyzacja biegów masowych oraz biegania jako najprostszej formy ruchu.
 • Promocja miasta i regionu.
 • Promocja zdrowego stylu życia oraz integracja pokoleń mieszkańców miasta.

2. ORGANIZATOR

 • Stowarzyszenie Przemyski Klub Biegacza.

3. INFORMACJE I KONTAKT

www.przemyskadycha.pl

www.facebook.com/PrzemyskiBiegUliczny

Dyrektor zawodów
Mieczysław Jałocha
 • tel. 608 511 542 • m.jalocha@poczta.onet.pl

Koordynator biegu – kontakt ze służbami mundurowymi
Daniel Dryniak • tel. 693 946 448 • danieldryniak@gmail.com

Koordynator biegu – kontakt ze sponsorami
Renata Czura • tel. 698 995 689 • log.sped@op.pl

Koordynator biegu – kontakt z mediami
Robert Bal • tel. 606 333 570 • rak76@o2.pl

Koordynator biegu – kontakt z osobami niepełnosprawnymi
Andrzej Paduch • tel. 505 422 453 • andrzejp33@interia.eu

Sędzia Główny Zawodów
Barbara Jałocha • tel. 608 511 653 • barjal@poczta.onet.pl

4. PARTNERZY

 • Urząd Miasta w Przemyślu
 • Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

5. TERMIN I MIEJSCE

 • 19 września 2021 r. Przemyśl

6. PROGRAM ZAWODÓW

 • 10:35 – wspólna rozgrzewka – przy starcie biegu.
 • 10:50 – oficjalne otwarcie imprezy i powitanie uczestników.
 • 11:00 – bieg główny na dystansie 10 km.
 • 13:30 – dekoracja zwycięzców biegu głównego

7. TRASA, DYSTANS – biegu głównego

 • 10km ulicami miasta – 1 pętla.
 • Przebieg trasy biegu według mapki na stronie internetowej biegu.
 • Nawierzchnia asfaltowa (około 100m – kostka brukowa).
 • Pomiar czasu – elektroniczny, z wykorzystaniem transponderów pomiarowych (chipów) wklejonych w numer startowy wydawany nieodpłatnie w biurze zawodów przy weryfikacji wraz z pakietem startowym w sobotę, 18 września 2021 r. w godz. 16:00 – 20:00 oraz w niedzielę, 19 września 2021 r. w godz. 7:30 – 10:30.
 • Trasa posiada atest PZLA, będzie oznakowana co 1km znakami pionowymi.
 • Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 90 minut. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w regulaminowym czasie zobowiązani są do zdjęcia numeru startowego oraz opuszczenia trasy.
 • Zawodnicy którzy nie ukończyli biegu lub nie zmieścili się w limicie czasu nie będą ujęci w klasyfikacji końcowej biegu.
 • Klasyfikacja zawodników w klasyfikacji generalnej odbywa się wg czasów brutto, klasyfikacja w kategoriach wiekowych wg czasów netto.

8. BIURO ZAWODÓW, SZATNIE, DEPOZYTY

 • Biuro zawodów, szatnie oraz depozyt znajdować się będzie w budynku byłego Gimnazjum nr 2, ul. Ratuszowa 1 Przemyśl.
 • Biuro zawodów czynne w sobotę, 18 września 2021 r. w godz. 16:00 – 20:00 oraz w niedzielę, 19 września 2021 r. od godz. 7:30
 • Pozostawienie i odbiór depozytów odbywać się będzie na podstawie numeru startowego.
 • Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie organizator nie odpowiada.

9. KLASYFIKACJA

 • Klasyfikacja Generalna Kobiet i Mężczyzn (wg. czasu brutto).
 • Klasyfikacja w Kategoriach Wiekowych Kobiet i Mężczyzn (wg. czasu netto):
  • K, M-20 – 16-29 lat,
  • K, M-30 – 30-39 lat,
  • K, M-40 – 40-49 lat,
  • K, M-50 – 50-59 lat,
  • K, M-60 – 60-69 lat,
  • K, M-70 – 70 lat i starsi.
 • Kategoria mieszkańców Przemyśla i Powiatu Przemyskiego Kobiet i Mężczyzn (wg. czasu netto).
 • Puchar Polski Strażaków PSP w Biegach o Puchar Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
 • Kategoria Straż Graniczna Kobiet i Mężczyzn (wg. czasu netto).
 • Kategoria IPA Kobiet i Mężczyzn (wg. czasu netto).
 • Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych Kobiet i Mężczyzn (wg. czasu netto).
 • Kategoria Osób Niepełnosprawnych Kobiet i Mężczyzn (wózki aktywne z napędem bezpośrednim; wg. czasu brutto).
 • Kategoria Biegowe Wózki Dziecięce Kobiet i Mężczyzn (wg. czasu brutto).

10. UCZESTNICTWO

 • W biegu głównym prawo startu mają osoby, które wypełniły formularz zgłoszeniowy, wpłaciły wpisowe i ukończyły 16 lat do 19 września 2021 r. Osoby niepełnoletnie mogą startować w biegu za okazaniem pisemnej zgody prawnego opiekuna.
 • Limit uczestników biegu głównego wynosi 500 osób.
 • Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń lub z innych niezależnych od organizatora powodów.
 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu oraz okazanie dokumentu tożsamości, celem weryfikacji danych osobowych.
 • Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci.
 • Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zapoznał się z regulaminem biegu i akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 • Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać widoczne numery startowe organizatora przymocowane do koszulek sportowych na piersiach pod groźbą dyskwalifikacji.

11. ZGŁOSZENIA, OPŁATY

 • Zapisy do biegu głównego odbywają się przy pomocy formularza elektronicznego dostępnego na stronie https://przemyskadycha.pl/ do dnia 6 września 2021 r. po wpłaceniu wpisowego lub osobiście 18 i 19 września 2021 r. w biurze zawodów – tylko w przypadku wolnego limitu zgłoszeń. Organizator może odmówić przyjęcia zgłoszenia z innych przyczyn.
 • Uczestnicy biegu głównego na 10km zobowiązani są do wpłacenia wpisowego:
  • Pakiet podstawowy (udział w biegu, worek, numer startowy):
   • 35 zł – przy wpłacie na konto do dnia 5 sierpnia 2021 r.,
   • 40 zł – przy wpłacie na konto do dnia 25 sierpnia 2021 r.,
   • 45 zł – przy wpłacie na konto do dnia 6 września 2021 r.,
   • 60 zł – przy wpłacie w biurze zawodów.
  • Pakiet z koszulką (udział w biegu, worek, numer startowy, koszulka techniczna firmy ATTIQ):
   • 55 zł – przy wpłacie na konto do dnia 5 sierpnia 2021 r.,
   • 65 zł – przy wpłacie na konto do dnia 25 sierpnia 2021 r.,
   • 75 zł – przy wpłacie na konto do dnia 6 września 2021 r.,
   • 100 zł – przy wpłacie w biurze zawodów.
 • Opłatę startową należy wpłacać poprzez system online.
 • Członkom PKB mającym opłaconą składkę członkowską za 2021 r. przysługuje zniżka w wysokości 10 zł od każdej kwoty.
 • Osoby niepełnosprawne na wózkach są zwolnione z opłaty startowej.
 • W momencie zaksięgowania wpłaty, uczestnikowi zostaje nadany numer startowy.
 • W przypadku odwołania biegu zwrot 100% wpisowego.
 • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 • Jest możliwość przeniesienia opłaty startowej na inną osobę.

12. NAGRODY

 • Organizator przewiduje nagrody finansowe i rzeczowe w biegu głównym:
  • W klasyfikacji Generalnej Kobiet i Mężczyzn – miejsca I-III,
  • W Kategoriach Wiekowych Kobiet i Mężczyzn (nagrody rzeczowe lub finansowe) – miejsca I-III,
  • Mieszkańcy Przemyśla i Powiatu Przemyskiego (nagrody rzeczowe lub finansowe) – miejsca I-III.
 • Nagrody w klasyfikacji Generalnej i kategoriach wiekowych nie dublują się.
 • Wartość i rodzaj nagród zostaną podane w późniejszym terminie.

13. ZASADY FINANSOWANIA

 • Zawodnicy startują na własny koszt.
 • Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy i sponsorzy.
 • W ramach opłaty startowej organizator zapewnia:
  • Elektroniczny pomiar czasu,
  • Numer startowy,
  • Koszulkę techniczną (wyłącznie w pakiecie z koszulką),
  • Agrafki,
  • Pamiątkowy medal,
  • Napoje na trasie i mecie,
  • Posiłek regeneracyjny,
  • Podstawową opiekę medyczną.

14. WYTYCZNE DLA ZAWODNIKÓW IX PRZEMYSKIEJ DYCHY ZWIĄZANE Z PANDEMIĄ COVID-19

 • W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju związaną z pandemią COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo zawodników, wolontariuszy i organizatorów, działając w ramach prawa i zgodnie z wytycznymi, wprowadzono dodatkowe obostrzenia, niezbędne do bezpiecznej organizacji biegu.
 • Zawodnicy muszą być gotowi na ewentualne zmiany jeżeli będzie wymagała tego zmieniająca się sytuacja.
 • BIURO ZAWODÓW
  • Dezynfekcja rąk przed wejściem do biura.
  • Obowiązek noszenia maseczki na terenie biura.
  • Zachowanie dystansu społecznego.
  • Nie będzie możliwości skorzystania z natrysków.
 • STREFA STARTU I METY
  • W strefie startowej może przebywać tylko grupa czekająca na start.
  • Zachowanie dystansu społecznego.
  • Ograniczenie czasu przebywania w strefie do 15 minut.
  • Po przekroczeniu linii mety opuszczamy strefę i udajemy się do strefy zawodnika.
 • STREFA ZAWODNIKA
  • Zachowanie dystansu społecznego.
 • DEKORACJA ZAWODNIKÓW
  • Zachowanie dystansu społecznego.

15. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 • Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest Przemyski Klub Biegacza ul Reymonta 3a/18, 37-700 Przemyśl, NIP 7952528195 zwany dalej „Administratorem”.
 • Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Warunkiem uczestnictwa w biegu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodnika, w tym do ich udostępnienia przez Przemyski Klub Biegacza ul Reymonta 3a/18, 37-700 Przemyśl, NIP 7952528195, w celu zamieszczania na publicznie dostępnych listach zarejestrowanych uczestników, publicznie dostępnych wyników z biegu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno – reklamowych wydawanych przez Przemyski Klub Biegacza ul Reymonta 3a/18, 37-700 Przemyśl, NIP 7952528195 Ponadto, warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na gromadzenie danych zawodnika do potrzeb administracyjnych i analitycznych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.
 • Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom (np. wolontariuszom wydającym pakiety), które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem biegu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji biegu.
 • Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Zawodników zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia Zawodnikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Administrator przetwarza dane osobowe Zawodników w celach wysyłania Zawodnikom za pomocą e-maili oraz SMS-ów informacji o imprezie i aktualnym przebiegu organizacji oraz innych imprezach Organizatora jedynie za zgodą Zawodnika (wyrażenie zgody odbywa się poprzez dokonanie opłaty startowej i zaakceptowanie regulaminu biegu).
 • Administrator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez Administratora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej są szyfrowane.

16. UWAGI KOŃCOWE

 • Wszystkich uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin.
 • Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.
 • Bieg rozegrany będzie bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Wyniki dostępne będą po zakończeniu biegu na tablicach w okolicy mety oraz w biurze zawodów.
 • Organizator zapewnia opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy.
 • Zaleca się posiadanie aktualnych badań lekarskich.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.
 • Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.